Werkwijze

Bij de aanmelding, maar ook later, kan een abonnee aangeven of het aangemelde object eens per jaar of eens per twee jaar moet worden geïnspecteerd. Uiteraard kan Monumentenwacht hierover adviseren. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de bouwaard van het object (wel of niet schadegevoelig).

Vervolgens neemt Monumentenwacht enige tijd voor het object aan inspectie toe is, contact op met de eigenaar of beheerder. In overleg worden een of meer data voor inspectie afgesproken. Bij aankomst zullen de monumentenwachters zich, tenzij anders is afgesproken, eerst bij de eigenaar of beheerder melden. Deze kan dan wijzen op eventuele onderhoudstechnische problemen en vragen voorleggen.

Aan de slag
Dan gaan de inspecteurs aan de slag. Met het oog op de veiligheid en de verdeling van werkzaamheden werken zij meestal met zijn tweeën. Bij kleine en overzichtelijke objecten of voor beperkte inspecties wordt ook wel eens solo gewerkt.Bij de inspectie worden alle constructieve elementen van het casco en de daarbij gebruikte materialen beoordeeld. Veel werk vindt plaats aan de buitenzijde van het gebouw, maar het is bijna altijd noodzakelijk om ook aan de binnenzijde een aantal zaken te controleren. Zo zal aan de buitenzijde bijvoorbeeld worden gekeken naar de toestand van de dakpannen en de loodslabben, terwijl aan de binnenzijde de kapconstructie zal worden nagekeken op sporen van lekkage en houtaantastingen.

De monumentenwachters inspecteren het bouwwerk zo nauwkeurig en volledig mogelijk op (aankomende) bouwtechnische gebreken. Dit gebeurt visueel of door andere zintuiglijke waarnemingen, maar in elk geval zonder destructieve ingrepen. Ook voeren zij kleine noodreparaties en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit. Installaties en technische apparatuur worden niet geïnspecteerd. Van bliksembeveiligingsinstallaties wordt wel de bouwkundige bevestiging gecontroleerd.

Overzichtelijke rapportage
Bij alle genoemde werkzaamheden zijn de inspecteurs verplicht de wetten en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid in acht te nemen. Daarom zullen zij zich alleen begeven op plaatsen die op verantwoorde wijze bereikbaar zijn.

Zo mogelijk vertellen de monumentenwachters de eigenaar ter plaatse wat hun belangrijkste bevindingen zijn. Korte tijd later ontvangt deze een overzichtelijk rapport. Hierin zijn de geconstateerde gebreken omschreven. Ook is aangegeven hoe ernstig de gebreken zijn en op welke termijn herstel noodzakelijk is. In de rapportage wordt zo veel mogelijk verduidelijkt met foto's.


Via de volgende link kunt u een blanco, dus niet ingevuld inspectierapport inzien.


Het inspectierapport bevat ook een aantal adviezen. Deze betreffen onder meer de volgorde van de te ondernemen acties (de prioritering) en de technische uitvoering van maatregelen. Uitgangspunten hierbij zijn dat historisch materiaal zo veel mogelijk wordt gespaard en dat onderhoud en herstel sober en doelmatig worden uitgevoerd.

Gebreken zien aankomen
In de loop der jaren zijn de werkmethoden, de technische hulpmiddelen en de arbeidsomstandigheden bij het monumentenwachtwerk in vele opzichten verbeterd. Het feitelijke werk van de monumentenwachters is echter steeds hetzelfde gebleven. In essentie is dat goed kijken, voelen, ruiken en luisteren en de waarnemingen in verband brengen met de kennis van constructies en materialen. Op die manier zijn onze mensen in staat de conditie van een gebouw te doorgronden. En te bepalen waar en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Vooral als zij hetzelfde object regelmatig inspecteren, leren ze dat volledig kennen en kunnen aankomende gebreken zeer tijdig worden gesignaleerd.