Inleiding

De meest gestelde vraag naar aanleiding van onze onderhoudstechnische adviezen is of de noodzakelijke onderhouds- of restauratiewerkzaamheden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Deze vraag is volkomen begrijpelijk, maar meestal niet snel en gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt onder meer omdat:

  • er nogal wat verschillende regelingen bestaan;
  • elke regeling specifieke voorwaarden kent;
  • deelname aan een regeling deelname aan een andere regeling kan uitsluiten;
  • deelname aan een regeling soms alleen mogelijk is als ook aan een andere regeling wordt deelgenomen;
  • het budget voor een regeling (voor bepaalde tijd) uitgeput kan zijn;
  • het toepassingsgebied en de verdere inhoud van regelingen met enige regelmaat veranderen.

Toch helpen we u graag een eindje op weg. Dat doen we door hierna de verschillende (on)mogelijkheden beknopt op een rij te zetten, met verwijzingen naar nadere bronnen. Daarbij ligt het accent op regelingen voor onderhoud en restauratie; regelingen voor bijvoorbeeld herbestemming of verduurzaming van een monument worden wat beknopter weergegeven.

Niet aansprakelijk
De hierna volgende informatie is met grote zorg opgesteld. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onverhoopte onjuistheden, onvolkomenheden, onvolledigheid of welke tekortkoming dan ook. U bent als eigenaar of beheerder van een monument altijd zelf verantwoordelijk voor het al dan niet gebruikmaken van een regeling en voor de wijze waarop u dat doet.

Belangrijke websites
In het vervolg wordt op veel plaatsen verwezen naar andere websites. Waar mogelijk is een hyperlink opgenomen die u direct bij het van toepassing zijnde onderdeel brengt. Het kan de moeite waard zijn om de verschillende websites nader te raadplegen. De belangrijkste websites met het oog op financiële tegemoetkomingsregelingen zijn:

www.monumenten.nl
Deze website bevat uitgebreide informatie over het aankopen, onderhouden, restaureren en herbestemmen van monumentale objecten, in het bijzonder wat betreft de organisatorische en financiële aspecten.

www.restauratiefonds.nl
Deze website bevat vooral informatie over de diverse financieringsvormen voor werkzaamheden aan monumenten, onder meer in de vorm van laagrentende leningen.

www.cultureelerfgoed.nl
Deze website geeft inzage in de vele diensten en producten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waaronder een aantal subsidieregelingen.

www.limburg.nl/loket/subsidies/
Deze website bevat onder meer een overzicht van de subsidieregelingen van de Provincie Limburg, waaronder die voor monumenten.

De genoemde websites worden goed onderhouden, maar ook zij zijn niet altijd in elk opzicht volledig up to date. Wilt u zekerheid over de geldigheid, inhoud en werking van een regeling? Raadpleeg dan de regeling zelf. Meestal is dit direct mogelijk via een link. U kunt zo nodig ook contact opnemen met de instantie die de regeling uitvoert of met een betrouwbare expert.

Vervolg
Het kan nuttig zijn om, voordat u zich verdiept in de verschillende regelingen, eerst het onderdeel Basisinformatie door te nemen. Dit geldt met name als u nog niet goed thuis bent in het financiële landschap van de monumentenwereld.

Wilt u meer weten over de rol die Monumentenwacht Limburg kan spelen bij het voorbereiden, aanvragen, ondersteunen en afwikkelen van een regeling? Ga dan naar de pagina Rol Monumentenwacht.

Wilt u direct bekijken welke regelingen in uw situatie interessant kunnen zijn? Ga dan naar een overzichtspagina.

Overzicht 1 geeft per categorie monumenten (rijksmonument, gemeentelijk monument en niet-beschermd monument) aan welke regelingen van toepassing kunnen zijn.

Overzicht 2 geeft per regeling aan welke categorieën monumenten hiervoor in aanmerking kunnen komen.