Rol van Monumentenwacht (bij subsidies en leningen)

Monumentenwacht Limburg kan eigenaren en beheerders op diverse manieren van dienst zijn met betrekking tot de verschillende financiële tegemoetkomingsregelingen. Hieronder vindt u eerst een beknopt overzicht van de belangrijkste opties; daarna volgt een toelichting bij deze opties.

  • het geven van algemeen advies over financiële regelingen die op uw situatie van toepassing kunnen zijn;
  • het uitvoeren van gerichte inspecties in verband met de aanvraag van een financiële regeling (ook voor niet-abonnees);
  • het uitvoeren van (verplichte) inspecties tijdens en/of na voltooiing van werkzaamheden waarvoor subsidie of een lening is verkregen;
  • het verzorgen van inspectierapporten die voldoen aan de voorwaarden van de diverse regelingen;
  • het opstellen van een zesjarig periodiek instandhoudingsplan, zoals vereist in de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) voor rijksmonumenten zonder (overwegende) woonfunctie;
  • het in samenwerking met de eigenaar verzorgen van een Sim-aanvraag;
  • het ramen van kosten, het opstellen van werkomschrijvingen, het ontwikkelen van onderhoudsplannen, het beoordelen van offertes en diverse andere activiteiten die nodig zijn om te kunnen voorzien in de vereiste gegevens voor aanvragen van subsidies en leningen.

Algemeen advies
De monumentenwachters die uw pand (of interieur of groen of archeologisch monument) regelmatig inspecteren, weten welke onderhouds- en eventueel restauratiewerkzaamheden op kortere en langere termijn nodig zijn. Zij geven die aan in het inspectierapport. Onze gespecialiseerde medewerkers kunnen aangeven welke regelingen voor u interessant kunnen zijn als u de aanbevolen maatregelen wilt gaan uitvoeren. Ook kan er een (meerjaren)onderhoudsplan met een indicatieve begroting worden opgesteld. Samen met u bekijken we vervolgens welke kosten u vermoedelijk vergoed kunt krijgen en/of voor welke uitgaven u een gunstige lening kunt aanvragen.

Inspecties en inspectierapporten
De inspecties en de inspectierapporten van Monumentenwacht worden door alle geldverstrekkende instanties erkend als onderbouwing voor aanvragen van subsidies of leningen. Dit geldt niet alleen ten aanzien van gebouwde monumenten, maar ook bij historische interieurs en groene monumenten. Voor veel regelingen is een recent inspectierapport een vereiste. Ook waar dit niet geldt, is het laten opstellen van een inspectierapport sterk aan te bevelen om misverstanden en discussie achteraf te voorkomen. Ook voor monumenteigenaren die geen abonnee zijn, kunnen wij een inspectie uitvoeren en een rapportage opstellen die aan alle eisen voldoet.

In verschillende provinciale regelingen is de inbreng van Monumentenwacht verplicht gesteld. Het gaat dan met name om het uitvoeren van inspecties voor, tijdens of na uitvoering van onderhouds- en/of restauratiewerkzaamheden. Aandachtspunten zijn onder meer of de juiste werkzaamheden op de juiste wijze (sober en doelmatig) zijn uitgevoerd.

Daarnaast kunnen wij, ter afronding van het zesjarige periodieke instandhoudingsplan in het kader van de Sim, als controle een inspectie van alle uitgevoerde maatregelen houden. Zo’n inspectie resulteert in een zogeheten prestatieverklaring. De aanvrager van de subsidie is verplicht om deze verklaring aan het einde van de subsidieperiode in te dienen bij de subsidiegever (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Periodiek instandhoudingsplan
Monumentenwacht Limburg heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het opstellen van zesjarige periodieke instandhoudingsplannen in het kader van de Sim (voorheen Brim). Deze rijkssubsidieregeling vereist dat instandhoudingswerkzaamheden voor gebouwde monumenten zonder woonfunctie en voor groene monumenten volgens een logische fasering worden uitgevoerd. Jaarlijks wordt een deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Omdat Monumentenwacht reeds beschikt over de inspectierapporten en een goed beeld heeft van de (schade)ontwikkeling van het monument in de voorgaande jaren, is zij de aangewezen instantie om een goed afgewogen instandhoudingsplan op te stellen.

Sim-aanvraag verzorgen
Monumentenwacht kan, los van het periodieke instandhoudingsplan, ook in bredere zin ondersteuning verlenen bij het verzorgen van een Sim-aanvraag. Dankzij onze voorkennis en ruime ervaring kunnen wij snel zorgen voor vele van de benodigde documenten. Uiteraard doen we dit in goed overleg met de aanvrager, die de vereiste achtergrondinformatie moet aanreiken. Als alles rond is, plaatst hij of zij een handtekening en kan de aanvraag worden ingediend.

Andere activiteiten
Naast de zojuist genoemde activiteiten kunnen wij diverse andere diensten aanbieden die direct of indirect van belang zijn voor het aanvragen en afwikkelen van financiële regelingen. Meer informatie daarover vindt u bij het onderdeel Aanvullende dienstverlening. Voordat we tot actie overgaan, bepalen we in een eerste gesprek met de eigenaar of beheerder zorgvuldig welke activiteiten Monumentenwacht precies zal ondernemen. Om onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen, brengen wij voor onze aanvullende diensten altijd offerte uit.

Nader advies
Wanneer u als abonnee van Monumentenwacht Limburg naar aanleiding van de informatie over subsidies en leningen op deze website vragen hebt die rechtstreeks verband houden met uw monument, kunt u die aan ons voorleggen. Doe dat bij voorkeur per e-mail; onze inspecteurs zijn telefonisch maar beperkt bereikbaar. Wij zullen uw vragen zo snel en zo goed mogelijk beantwoorden of u zo nodig doorverwijzen.

Wellicht ten overvloede benadrukken we nogmaals dat wij geen gespecialiseerde financiële adviseurs zijn. Als u specifieke vragen hebt, bijvoorbeeld in verband met uw persoonlijke financiële situatie of de zakelijke exploitatie van een monument, kunt u zich beter wenden tot het Restauratiefonds of een andere financiële expert.

Vervolg
In de informatiebladen per regeling (te bereiken via Overzicht 1 en Overzicht 2) is bij punt 8 telkens aangegeven welke inbreng Monumentenwacht Limburg bij de desbetreffende regeling kan of moet leveren.