Toelichting bij regelingen voor gemeentelijke monumenten

Subsidie
Gemeentelijke monumenten kunnen, als er plannen zijn voor herbestemming, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten van het Rijk. Daarnaast gelden (ook) voor gemeentelijke monumenten de door de Provincie Limburg opgestelde Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2018-2019. Bij deze provinciale regeling moet het wel gaan om historische agrarische gebouwen, kloosters, molens, kastelen, kerken en industriële of andere grotere monumentale complexen. De regeling is uitsluitend bedoeld voor restauratie van onderdelen van monumentale gebouwen die in matige of slechte toestand verkeren. Dit laatste moet blijken uit een inspectierapport van Monumentenwacht Limburg.

Daarnaast kunnen kerken in aanmerking komen voor de Nadere subsidieregels Kerken 2017-2019 en kleine gemeentelijke monumenten voor de Nadere subsidieregels Klein Limburgs Erfgoed 2017-2019. In beide gevallen gaat het om specifieke objecten en werkzaamheden.

Financiering
Voor gemeentelijke monumenten zijn er geen mogelijkheden om bij het Restauratiefonds een laagrentende lening af te sluiten, met uitzondering van een Duurzame Scholenfonds-Lening. Deze regeling geldt echter alleen voor monumentale schoolgebouwen voor lager en voortgezet onderwijs. Een Monumenten-hypotheek is wel mogelijk, maar deze heeft een marktconforme rente. Bepaalde gebouwen in de regio Maastricht kunnen in aanmerking komen voor een laagrentende lening van het Elisabeth Strouven Monumentenfonds.

In veel provincies komen eigenaren van een gemeentelijk monument in aanmerking voor een Cultuurfondshypotheek. Deze regeling, die door het Restauratiefonds wordt uitgevoerd, is in Limburg echter (nog) niet van toepassing.

Samenloop
In de regel zult u voor elke financiële tegemoetkomingsregeling (subsidie dan wel financiering) een aparte aanvraag moeten indienen. Het is verstandig om telkens eerst in kaart te brengen voor welke regelingen u in principe in aanmerking komt. Als dit er twee of meer zijn, gaat u dan zorgvuldig na of de regelingen gelijktijdig van toepassing kunnen zijn. Waar dit niet zo is, zal dat meestal in de voorwaarden worden vermeld. Het is echter ook mogelijk dat de ene regeling juist een uitstekende aanvulling vormt op de andere.

In een beperkt aantal Limburgse gemeenten gelden specifieke of aanvullende regelingen. Meestal zijn deze alleen van toepassing op onderhoud aan monumentale gebouwdelen. Omdat de inhoud en de looptijd van de regelingen regelmatig veranderen, is het ondoenlijk deze regelingen hier weer te geven. Het kan natuurlijk geen kwaad om in de fase van de planontwikkeling (en in elk geval vóór aanvang van de werkzaamheden) bij uw gemeente te informeren naar mogelijke financiële tegemoetkomingsregelingen.

Als u voor meerdere regelingen in aanmerking komt, kan het even puzzelen zijn om te bepalen hoe u uit de diverse potjes de optimale bijdrage haalt. Als u er zelf niet helemaal uitkomt of vragen houdt, doe dan navraag bij de desbetreffende instanties of schakel een specialist in.