Toelichting bij regelingen voor niet-beschermde objecten

Subsidie
Gebouwen en andersoortige objecten die niet officieel zijn beschermd als rijksmonument of gemeentelijk monument, maar wel een zekere monumentale en/of cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen, komen maar in beperkte mate in aanmerking voor financiële tegemoetkomingsregelingen. Voor deze beeldbepalende objecten, die ook vaak worden aangeduid als ‘karakteristiek Limburgs erfgoed’, gelden momenteel één landelijke en twee provinciale subsidieregelingen. Dit zijn de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten respectievelijk de Nadere subsidieregels kerken 2017-2019 en de Nadere subsidieregels Klein Limburgs Erfgoed 2017-2019. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet het gaan om specifieke activiteiten (herbestemmen of faciliteren van een nevenfunctie) en specifieke objecten (kerken of klein beeldbepalend erfgoed).

Financiering
Er zijn geen landelijke of provinciale financieringsregelingen beschikbaar voor niet-beschermde monumenten.

Samenloop
De kans dat een niet-beschermd object gelijktijdig voor meerdere van de hiervoor genoemde regelingen in aanmerking komt, is klein. Wel is het mogelijk dat er naast een van de genoemde regelingen een specifieke gemeentelijke regeling van toepassing is of een voorziening van een specifiek fonds. Hoewel ook de kans hierop niet groot is, kan het nooit kwaad om hier navraag naar te doen.