Aanvullende dienstverlening

In de loop der jaren is gebleken dat veel abonnees de kennis en ervaring van Monumentenwacht ook graag inschakelen voor diverse werkzaamheden die op inspectie en rapportage volgen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een (meerjaren)onderhoudsplan, het beoordelen van offertes of het begeleiden van onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Op verzoek voeren wij daarom ook 'aanvullende diensten' uit. Vanzelfsprekend met de deskundigheid en zorgvuldigheid die u van ons mag verwachten. Het enige verschil is dat wij de aanvullende diensten alleen kunnen en mogen aanbieden voor een kostendekkend, marktconform tarief. Zie voor nadere informatie het menu Tarieven.

In het volgende overzicht zijn de meest gevraagde vormen van aanvullende dienstverlening weergegeven. Uiteraard kunt u ons altijd benaderen met speciale verzoeken.


Ramen van kosten
In het inspectierapport worden meestal diverse onderhoudswerkzaamheden aanbevolen. Als u aangeeft welke bouwtechnische werkzaamheden u wilt (laten) uitvoeren, kunnen wij een betrouwbare raming van de kosten maken. Deze wordt zo veel mogelijk uitgesplitst in materiaal- en arbeidskosten. Van de kosten van installatietechnische werkzaamheden kunnen wij een globale indicatie geven.


Opstellen van werkomschrijvingen
Als u van plan bent werkzaamheden te laten uitvoeren, kunnen wij hiervoor omschrijvingen en/of uitvoeringsrichtlijnen opstellen. Daarbij leveren wij ook tekenwerk in de vorm van dakplattegronden (inclusief arbovoorzieningen), eenvoudige gevelaanzichten en schetsen van details. De werkomschrijvingen kunnen worden gebruikt om een eenduidige offerteaanvraag op te stellen en om de subsidiabele kosten te bepalen.


Beoordelen van offertes
Als u offertes hebt opgevraagd, kunnen wij deze controleren op volledigheid en beoordelen op prijs-kwaliteitverhouding. Ook kunnen we, desgewenst na goed overleg, een keuze adviseren en/of aanvullende eisen aangeven.


Begeleiden van werkzaamheden
De meeste aannemers en vaklieden doen hun best zo goed mogelijk werk te leveren. Toch worden er, vaak door onbekendheid met de historische technieken en materialen, regelmatig fouten gemaakt. Door het inschakelen van Monumentenwacht Limburg wordt de kans hierop aanzienlijk verkleind. Bij de uitvoering van herstelwerkzaamheden kunnen wij adviseren over en toezien op een juiste materiaalkeuze, constructiewijze en detaillering, alsook op een juiste wijze van ver- of bewerken. Over de vorm van de begeleiding kunnen met de opdrachtgever en andere betrokkenen per project afspraken worden gemaakt.Beoordelen van werkzaamheden
Als een aannemer of vakman van mening is dat zijn opdracht is voltooid en hij het werk wil opleveren, kunnen wij, namens de opdrachtgever, (mee)beoordelen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Daarbij letten we, net als bij het begeleiden van werkzaamheden, op een juiste materiaalkeuze, constructiewijze en detaillering, alsook op een juiste wijze van ver- of bewerken. Van de inspectie kan een rapport worden opgemaakt. Vooraf wordt, in overleg met de opdrachtgever en eventueel andere partijen, duidelijk afgesproken welke rol en taken Monumentenwacht heeft bij de eindoplevering. In samenhang hiermee kunnen ook afspraken worden gemaakt over de kosten van onze activiteiten.


Adviseren over financiële regelingen
Hoewel Monumentenwacht Limburg geen financieel adviesbureau is, kunnen wij onze abonnees wel wegwijs maken in de belangrijkste fiscale en financiële regelingen op monumentengebied en ondersteuning bieden bij het aanvragen van subsidies.

Eigenaren van rijksmonumentale woningen en boerderijen zonder agrarische functie komen in aanmerking voor fiscale aftrek van kosten die samenhangen met de instandhouding van het monumentale karakter van het bouwwerk. Eigenaren van andere categorieën rijksmonumenten kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). In dat geval is een periodiek instandhoudingsplan vereist. Monumentenwacht Limburg kan hierbij adviseren of het volledige plan opstellen.

De Provincie Limburg kent enkele subsidiemogelijkheden ter aanvulling op de rijksregelingen. Om gebruik te kunnen maken van deze provinciale regelingen, is vrijwel altijd een recent inspectierapport van Monumentenwacht Limburg vereist.

Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten gelden uiteenlopende tegemoetkomingsregelingen. Deze kunnen per gemeente sterk verschillen. Vaak kan Monumentenwacht Limburg adviezen geven om optimaal van een regeling gebruik te maken.

Bij vrijwel alle financiële tegemoetkomingsregelingen wordt een goede beschrijving van de onderhoudstoestand van het monument geëist. Een recent inspectierapport van Monumentenwacht voldoet aan deze voorwaarde. Zo nodig kunnen wij, ook voor niet-abonnees, een dergelijke 'nulmeting' uitvoeren.


Adviseren over veiligheid
In diverse wetten en regelingen is vastgelegd dat zowel uitvoerend personeel als eigenaren van gebouwen verplichtingen hebben om de veiligheid van werkzaamheden te bevorderen. Dit kan betekenen dat eerst voorzieningen moeten worden aangebracht (zoals vaste ladders, leuningen of dakhaken) voordat monumentenwachters en andere professionals hun werkzaamheden mogen uitvoeren. In onze inspectierapporten wordt hier waar nodig op gewezen. In sommige gevallen, met name bij omvangrijke gebouwen(complexen), kan het verstandig zijn een integraal veiligheidsplan te laten opstellen. Daarin wordt nauwkeurig aangegeven welke veiligheidsvoorzieningen reeds aanwezig zijn, of zij in goede staat verkeren en welke voorzieningen nog nodig zijn. Monumentenwacht Limburg beschikt over een veiligheidskundige met de juiste expertise.