Reguliere dienstverlening

De reguliere dienstverlening door Monumentenwacht Limburg omvat het regelmatig inspecteren van gebouwen (meestal beschermde monumenten), historische interieurs, archeologische locaties en groene monumenten. Klein onderhoud, noodherstel, rapportage en advisering over te treffen maatregelen maken eveneens deel uit van het basispakket.

Gebouwde objecten
Eigenaren of beheerders die hun monument regelmatig willen laten inspecteren, kunnen hiervoor een abonnement afsluiten. Dat gaat het eenvoudigst door het aanmeldingsformulier te printen, in te vullen en ondertekend aan ons toe te sturen. Hiermee verklaart u tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. U kunt ook per e-mail (info@monumentenwachtlimburg.nl) of telefonisch (0475 - 56 39 99) een formulier aanvragen.

Als uw aanmelding is verwerkt, nemen wij contact op voor de eerste inspectie. In overleg wordt een geschikte datum gepland. Onze monumentenwachters inspecteren het bouwwerk zo nauwkeurig en volledig mogelijk op (aankomende) bouwtechnische gebreken. Ook voeren zij, voor zover de arbowetgeving dit toestaat, kleine noodreparaties en eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit. Zo mogelijk vertellen onze inspecteurs u ter plaatse wat hun belangrijkste bevindingen zijn.

Korte tijd later (het streven is binnen twee weken) ontvangt u een overzichtelijk rapport. Hierin worden de geconstateerde gebreken en de mogelijke oplossingen weergegeven, in zowel tekst als beeld (foto's). Daarnaast geeft de rapportage een overzicht van aanbevolen maatregelen.


Via de volgende link kunt u een blanco, dus niet ingevuld inspectierapport inzien.


Op de rekening wordt aangegeven hoeveel manuren zijn besteed aan de feitelijke inspectie (inclusief onderhouds/herstelwerkzaamheden) en hoeveel aan het verzorgen van de rapportage. Indien van toepassing worden kosten van gebruikte materialen vermeld. Zie voor nadere gegevens het menu Tarieven.

Afhankelijk van de aard en de onderhoudstoestand van het object maakt Monumentenwacht Limburg na minimaal één en maximaal twee jaar een afspraak voor een volgende inspectie. Natuurlijk kunt u ons ook tussentijds benaderen voor advies of een vervroegde inspectie.

Een abonnement kan alleen schriftelijk en per kalenderjaar worden opgezegd. Als u zich wilt afmelden, dient u dat vóór 1 oktober te doen.Historische interieurs
Sinds 2010 voert Monumentenwacht Limburg op verzoek ook inspecties van historische interieurs uit. Deze bevinden zich onder meer in kerken en kloosters, kastelen en landhuizen, woonhuizen en boerderijen, overheidsgebouwen en industrieel erfgoed. Vaak willen eigenaren of beheerders deze bijzondere interieurs zo goed mogelijk in stand houden, maar weten zij niet hoe ze dat het best kunnen aanpakken. Onze adviseur historische interieurs kan hen snel wegwijs maken in de belangrijkste aandachtspunten, tips geven voor verantwoord onderhoud en verwijzen naar de juiste specialisten.

Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat en/of vul het aanmeldingsformulier in. Voordat er daadwerkelijk een inspectie plaatsvindt, zal onze adviseur eerst met de eigenaar of beheerder afspraken maken over de aard, omvang en kosten van de inspectie.Archeologische en groene monumenten
Monumentenwacht Limburg kan ook de algemene toestand van archeologische en groene monumenten inspecteren. Hierover worden object afspraken worden gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Bij archeologische objecten gaat het met name om de bescherming van de (meestal ondergrondse) waarden. Er wordt onder meer gelet op de toestand van hekwerken en andere afperkingen, aantastingen van het terrein en ongewenste begroeiing. Kleine gebreken worden ter plaatse hersteld.

Bij groene monumenten wordt gekeken naar de algehele toestand van de hoofdstructuur. Deze kan bestaan uit onder meer lanen, paden, gazons, weiden, solitaire bomen, boomgroepen, plantsoenen, bos, terrassen, waterpartijen, bruggen, tuinvazen, beelden(groepen), kassen en kleine bouwwerken. Bij constatering van (ernstige) aantastingen en gebreken wordt verwezen naar de juiste specialisten.