Monumentenwacht ondertekent Sociaal Verbond

zaterdag 20 juli 2024

Op woensdag 13 april hebben dertien organisaties op sociaal-cultureel gebied en de Provincie Limburg het convenant Sociaal Verbond Limburg ondertekend. Namens Monumentenwacht Limburg tekende directeur Geert van der Varst (foto links).

De deelnemende partijen gaan in de periode 2016-2019 kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee willen zij bijdragen aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van deze groep te vergroten. De deelnemende partijen fungeren hierbij als werkgever, opdrachtgever, samenwerkingspartner en/of ambassadeur.

Aanleiding om de krachten te bundelen is kort gezegd dat de arbeidsparticipatie in Limburg achterblijft ten opzichte van die in de rest van het land. Daarom wil de Provincie Limburg in dit opzicht een trendbreuk bewerkstelligen. Er worden vier overwegingen gegeven voor het Sociaal Verbond:

  1. De Provincie heeft als ambitie om alle inwoners van Limburg naar vermogen te laten participeren op de arbeidsmarkt.
  2. Een grote groep mensen die op dit moment aan de zijkant staat of nog onderwijs volgt, heeft ondersteuning nodig om dit doel te bereiken; bijvoorbeeld in de vorm van stages en leerwerkplekken.
  3. De deelnemende partijen kunnen en willen hieraan vanuit hun eigen rol een impuls geven.
  4. Om deze impuls te kunnen realiseren, is het nuttig om de samenwerking op te zoeken, informatie te delen en kennis uit te wisselen.

In het convenant is bepaald dat elke deelnemende partij de doelstellingen op eigen wijze zal invullen. Omdat de plannen nog in de opstartfase verkeren, zijn niet alle contouren al duidelijk. Monumentenwacht Limburg heeft echter al ruime ervaring opgedaan met het stimuleren van arbeidsparticipatie. Onder meer via het euregionale project “Sociale Innovatie. Instandhouding klein religieus erfgoed”. Hierin werd samengewerkt met vrijwilligers, studenten en sociale werkplaatsen. Ook in andere projecten werken we volop samen met vrijwilligers en de sociale werkvoorziening. Daarnaast krijgen studenten van uiteenlopende opleidingen al vele jaren de kans om via werkbezoeken en stages kennis te maken met ons werk en de zorg voor monumenten.

Het convenant vormt een stimulans om op deze weg voort te gaan. Het biedt bovendien handvatten om de samenwerking met andere partijen, waaronder de medeondertekenaars, te intensiveren. Dit met het doel gezamenlijk nieuwe mogelijkheden te vinden om mensen op weg te helpen naar een plek op de arbeidsmarkt.

Het convenant is ondertekend door (vertegenwoordigers van) het Bonnefantenmuseum, Connect Limburg, Huis voor de Zorg, Limburgs Museum, Museumplein Limburg, Stichting Cubiss Limburg, Stichting het Limburgs Landschap, Stichting Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Huis voor de Sport Limburg, Stichting IKL, Stichting Monumentenwacht Limburg, Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg, Topsport Limburg en Provincie Limburg. Namens laatstgenoemde organisatie tekende Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde voor Werk en Welzijn.