Werkwijze

Garandeer het behoud van uw monument

Periodieke inspecties zijn nodig om het behoud van uw monument te garanderen. Monumentenwacht Limburg voert (twee)jaarlijks inspecties uit aan rijksmonumenten om de bouwkundige staat en onderhoudsbehoefte van een pand vast te stellen. Dergelijke conditiemetingen van gebouwen stimuleren regelmatig onderhoud. Daarbij houden we rekening met de bouwaard van het object. Dit heeft te maken met de schadegevoeligheid van het gebouw. Uiteraard bepaalt u als eigenaar de frequentie van de periodieke inspecties. De monumentenwacht kan u hierover adviseren.

Ledenvoordeel voor aangesloten monumenten

Voor € 55,- per jaar bent u verzekerd van:

  • (Twee)jaarlijks een conditiemeting van uw pand;
  • Kleine herstelwerkzaamheden tijdens de inspectie;
  • Snel antwoord op uw vragen: wij kennen klant en uw pand;
  • Informatie over financieringsmogelijkheden;
  • Adviezen over preventief onderhoud aan uw pand.

U kunt ook gebruikmaken van onze diensten als u geen lid bent. U betaalt dan wel een hoger tarief.

Vakmanschap voor een vriendelijke prijs

Monumentenwacht Limburg heeft geen winstoogmerk en voert de werkzaamheden onafhankelijk uit van marktpartijen. Voor leden van Monumentenwacht voeren we bouwkundige inspecties uit tegen een gereduceerd tarief, mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg. Profiteer van onze vakkennis en onze tarieven: hoge kwaliteit voor een vriendelijke prijs!

Monumentenwacht kent klant en pand

Onze monumentenwachters komen vaak al vele jaren letterlijk over de vloer bij eigenaren aan huis. Ze hebben niet alleen bouwkundige kennis en ervaring van het pand opgebouwd, maar ook een duurzame vertrouwensrelatie met de eigenaar, die stevig geankerd is in de onafhankelijkheid van Monumentenwacht. Bij ons zit er niets achter: wij hebben geen commercieel belang bij opdrachten die voortvloeien uit onze inspecties en adviezen.

Deskundig Betrouwbaar Onafhankelijk

U als monumenteigenaar bent het beste geholpen met een deskundig advies van een ongebonden organisatie zonder winstoogmerk. In de provincie is Monumentenwacht Limburg de enige uitvoerende organisatie voor monumentenzorg die onpartijdig en onafhankelijk is in haar dienstverlening en advisering. Wij leggen graag onze deskundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid aan de basis van uw inspanningen en werkzaamheden aan uw monument.

Wanneer onze wachters bij u langskomen vertellen zij u wat er minimaal aan onderhoud moet gebeuren. Ons advies is gebaseerd op de behoefte van uw monument: deskundig én onafhankelijk. Wat u vervolgens doet met dat advies is aan u. Maar u kunt ervan op aan dat onze aanbevelingen voor bouwkundige ingrepen altijd sober en doelmatig zijn; wij zullen niet snel adviseren om een constructie, dak of gevel geheel te vernieuwen. Marktpartijen, die belang hebben bij meer verregaande ingrepen, hebben daar nogal eens een andere kijk op. En dat is natuurlijk – en letterlijk – niet voor niets!

Veel gestelde vragen

Wanneer kan ik Monumentenwacht Limburg inschakelen?

U bent eigenaar van een monumentaal pand en wilt het onderhoud en behoud van het pand waarborgen. U zoekt hiervoor een partij die u kan ontzorgen op deskundige, betrouwbare en onafhankelijke wijze. Van het signaleren van en adviseren over (preventief) onderhoud en een meerjaren onderhoudsplan tot advies over subsidieaanvragen en begeleiding in onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden. Overweeg u een monumentaal pand aan te schaffen of te verkopen? Ook dan kunnen we u voorzien van bouwkundig advies.

Wat kan ik verwachten?

Eerst zorgen we voor een kennismaking om de wensen en behoeften van uw en uw pand helder te krijgen. Dit kan persoonlijk bij u aan de keukentafel, maar ook telefonisch of via e-mail. Aan het eerste intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Na de kennismaking volgt indien gewenst een conditiemeting van uw pand. Tijdens de inspectie kunnen kleine herstelwerkzaamheden desgewenst direct worden uitgevoerd. Na afloop ontvangt u een onafhankelijk inspectierapport.

Lees meer over onze diensten.

Wat is een inspectierapport en wat kan ik ermee?

Het inspectierapport is het basisproduct van de MWL dienstverlening. Afhankelijk van wat de wens van de eigenaar zijn er meerdere varianten mogelijk: een QuickScan, een reguliere inspectie of een uitgebreide NEN-rapportage. Met de ontvangst van het rapport begint voor de eigenaar het werk pas. Om eigenaren verder op weg te helpen, is onze dienstverlening er op gericht om de eigenaar te geheel te ontzorgen van alle aspecten die bij onderhoud en herstelwerk komen kijken: van opname tot oplevering. In opdracht van de eigenaar maakt MWL een onderhoudsplan met werkbeschrijving, zij adviseert in de zoektocht naar cofinanciering vanuit bestaande regelingen (Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk, fondsen) en begeleidt en toetst de uit te voeren werkzaamheden op kwaliteit en instandhouding van monumentale waarden. Uiteindelijk draait het allemaal hierom: een monument in kwalitatief goede toestand duurzaam te behouden voor toekomstige generaties.

Hoe uitvoerig zijn de inspectierapporten?

Afhankelijk van de vraag en de behoefte kunnen meer of minder uitvoerige rapporten worden opgesteld. Als de eigenaar plannen heeft voor een volledige restauratie van zijn pand vergt dat een uitvoeriger inspectierapport dan de voorbereiding van alleen onderhoudswerkzaamheden. Voor een aankoopadvies kan volstaan worden met een meer summier rapport. We bieden maatwerk: een op behoefte toegesneden advies tegen een toegesneden, gedifferentieerd tarief.

Ik wil graag mijn monumentaal pand onderhouden of verbouwen. Waar begin ik mee?

Wij helpen onze leden door regelmatig een inspectie uit te voeren. Dan kunnen we een gebrek tijdig opsporen. Lekkages en andere directe mankementen die tot grotere vervolgschade kunnen leiden, repareren we meteen tijdens de inspectie. Het rapport geeft u inzicht in de onderhoudsmaatregelen waar het pand om vraagt en de bijbehorende kosten. Het rapport van Monumentenwacht kunt u gebruiken voor uw subsdie-aanvraag (SIM en woonhuisregeling).

Ons inspectierapport zet de onderhoudsmaatregelen waar uw pand om vraagt op een rijtje, met daarbij een bijbehorende kostenraming. Monumentenwacht Limburg is een onafhankelijke niet-commerciële organisatie. Ons rapport kunt u gebruiken bij het aanvragen van een SIM en woonhuissubsidieregeling.

Moet ik de adviezen van de Monumentenwacht verplicht uitvoeren?

Nee. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw pand. U maakt uw eigen keuzes. Monumentenwacht geeft advies over welke werkzaamheden u binnen een bepaalde termijn zou moeten uitvoeren om uw pand in goede conditie te houden.

Kunnen jullie de verbouwing of restauratie van begin tot eind begeleiden?

Ja, wij kunnen de verbouwing of restauratie van opname tot oplevering begeleiden.

Is er bij regulier onderhoud een vergunning nodig?

Nee. Indien er geen wijzigingen plaatsvinden, is er alleen een meldingsplicht bij de gemeente.

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument is vanzelfsprekend altijd vergunningplichting. Maar ook bijvoorbeeld voor het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.

Wanneer kan ik gebruikmaken van een gereduceerd tarief?

Leden van Monumentenwacht Limburg kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van onze diensten. Een lidmaatschap kost € 55,- per jaar. U bent dan verzekerd van:

  • (Twee)jaarlijks een conditiemeting van uw pand;
  • Kleine herstelwerkzaamheden tijdens de inspectie;
  • Snel antwoord op uw vragen: wij kennen klant en uw pand;
  • Informatie over financieringsmogelijkheden;
  • Adviezen over preventief onderhoud aan uw pand.
Waarom kunnen jullie gereduceerde tarieven aanbieden?

De provinciale subsidie aan Monumentenwacht vindt zijn grondslag in de behoefte van Rijk, Provincie en gemeenten aan een onafhankelijke organisatie met bouwkundige en bouwhistorische kennis en kunde om de staat van een monument te kunnen beoordelen, onderhouds- en restauratieplannen te toetsen, de kwaliteit van het opgeleverde restauratiewerk te keuren en eigenaren te stimuleren om tot onderhoudsmaatregelen over te gaan. De inspanningen van Monumentenwacht zijn erop gericht om verval en teloorgang van monumentale waarden te verhinderen en onnodig dure restauraties te voorkomen.

Om het werk van Monumentenwacht mogelijk te maken, verstrekken de provincies een exploitatiesubsidie die onder meer wordt aangewend om abonnementhouders in staat te stellen tegen een aantrekkelijk tarief inspecties te laten uitvoeren. Voor 2020 wordt voor reguliere inspecties een uurtarief van € 45 in rekening gebracht en voor niet-abonnees een tarief van € 85. De Belastingdienst merkt Monumentenwacht aan als een sociaal-culturele instelling, waardoor de reguliere inspectiewerkzaamheden niet BTW-plichtig zijn. De BTW vrijstelling geldt niet voor de aanvullende diensten (opstellen onderhoudsplannen, werkbeschrijvingen etc.); hiervoor wordt een uurtarief van € 62,50 voor abonnementhouders (leden) in rekening gebracht, en € 75 voor niet-leden.

Kan ik ook gebruikmaken van de diensten van Monumentenwacht Limburg als ik geen lid ben?

Natuurlijk. U betaalt dan wel een hoger tarief. Op de lange termijn is een lidmaatschap voordeliger. Bovendien blijft het onderhoud van uw pand gewaarborgd.