Partners

Partners

Monumentenwacht Limburg hecht groot belang aan provinciale, nationale en ook internationale samenwerking. Niet alleen om kennis en ervaring uit te wisselen, maar ook om gezamenlijk vorm te geven aan integrale zorg voor monumenten. Met andere woorden: om te bereiken dat de diverse betrokken instanties hun activiteiten onderling zodanig afstemmen dat historische bouwwerken op tijd de aandacht krijgen die zij verdienen, en dat tegen aanvaardbare kosten.

Hierna noemen we onze belangrijkste partners. Met hen werken we permanent of zeer regelmatig samen. Zij dragen er op diverse manieren aan bij dat wij ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt, vaak op projectbasis, samengewerkt met vele andere instellingen.

De Provincie Limburg is een belangrijke gesprekspartner bij het ontwikkelen van beleid. Bovendien steunt de Provincie ons werk met een structurele subsidie. Hierdoor kunnen wij voor het reguliere inspectiewerk tarieven hanteren die het voor iedere eigenaar aantrekkelijk maken van deze dienst gebruik te maken. Daarnaast voeren wij voor de Provincie regelmatig opdrachten uit, waaronder de jaarlijkse Monitorprojecten.

Een andere belangrijke partner is de Vereniging van Provinciale Monumentenwachten Nederland. Deze organisatie behartigt op landelijk niveau een aantal gezamenlijke belangen.

Over beleidsmatige en bouwtechnische onderwerpen heeft Monumentenwacht Limburg regelmatig contact met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Op financieel gebied is het Nationaal Restauratiefonds (NRF) een belangrijke partner en op fiscaal gebied het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft jarenlang ruimhartig bijgedragen aan de inspectiebussen voor nieuwe teams en verleent nu op andere wijze financiële ondersteuning voor het monumentenwachtwerk.

Verder onderhouden wij goede contacten met vele (Limburgse) stichtingen en verenigingen die zich inzetten voor behoud van het cultureel erfgoed en met zusterorganisaties in met name Vlaanderen, Duitsland en Hongarije.

Tot slot is Monumentenwacht Limburg partner en mede-oprichter van Erfgoed Platform Limburg, een jonge organisatie die tot doel heeft de samenwerking tussen provinciale erfgoedorganisaties te verbeteren.