Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Monumentenwacht Limburg wordt bestuurd door een Raad van Toezicht in samenwerking met directeur-bestuurder Peter Thissen (zie overzicht Medewerkers). De Raad houdt zich voornamelijk bezig met de strategische koers en heeft daarnaast een controlerende taak. De Raad bemoeit zich in beginsel niet met het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Wel ontwikkelen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder gezamenlijk plannen voor Monumentenwacht Limburg en nemen zij in goed overleg besluiten.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie; de leden krijgen uitsluitend reis- en verblijfkosten vergoed. De directeur-bestuurder ontvangt een salaris. Dit is, net als de salarissen van de medewerkers, in overeenstemming met de CAO voor provinciale ambtenaren.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen.

Claudia Reiner-Pibiri

Voorzitter

Per 1 juli 2021 is Claudia Reiner-Pibiri voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Monumentenwacht Limburg.

Mevr. Reiner-Pibiri (1970) is ondernemer en bestuurder binnen het domein van de gebouwde omgeving met een sterke focus op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en human capital. Ze heeft veel ervaring op het gebied van organisatie- en veranderprocessen. Op bestuurlijk vlak is ze o.a. vicevoorzitter van Techniek Nederland, lid hoofdbestuur MKB-Nederland, bestuurslid Limburgse Werkgeversvereniging, lid uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord, lid Strategische Adviesraad TNO en duovoorzitter SBB.

Claudia Reiner – Pibiri

“Monumentenwacht Limburg is een belangrijk orgaan voor de uitvoering van de Rijks- en Provinciale taken op het gebied van monumentenzorg. Monumentenwacht richt zich nadrukkelijk op toekomstbestendig onderhoud en biedt eigenaren van monumentaal vastgoed in Limburg hierbij ondersteuning. Het doet goed om te constateren dat het thema duurzaamheid verankerd is in de strategische visie én in de personele samenstelling van de Raad van Toezicht”.

mr. dr. drs. F-J. Beekhoven van den Boezem

Nadere informatie volgt.

Leo Urlings

Lid Raad van Toezicht

Maakt sinds januari 2016 deel uit van de Raad van Toezicht. Studeerde economie, vervulde uiteenlopende managementfuncties in het bankwezen en deed ruime ervaring op als toezichthouder. Opereert bij voorkeur op het snijvlak tussen publieke en private sector. Wil zich richten op het volledige functioneren van Monumentenwacht Limburg (integraal toezicht), met de bedrijfsvoering als specifiek aandachtsgebied. Ziet het bewaren en bewaken van erfgoed als een nieuwe uitdaging.

Leo Urlings:

“Ik pleit voor een professionele, efficiënte aanpak met gebruikmaking van de nieuwste technologie. Een optimale inzet van ICT, een maximale toegankelijkheid voor klanten en andere relaties, en een nog sterkere branding van het merk Monumentenwacht zijn enkele van mijn speerpunten. Verder denk ik liever in kansen dan in bedreigingen. Daarom zoek ik graag nieuwe samenwerkingsvormen. Om van elkaar te leren, om kennis te delen en om samen mogelijkheden te benutten.”