Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Monumentenwacht Limburg wordt bestuurd door een Raad van Toezicht in samenwerking met directeur-bestuurder Armand Opreij (zie overzicht Medewerkers). De Raad houdt zich voornamelijk bezig met de strategische koers en heeft daarnaast een controlerende taak. De Raad bemoeit zich in beginsel niet met het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie. Wel ontwikkelen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder gezamenlijk plannen voor Monumentenwacht Limburg en nemen zij in goed overleg besluiten.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie; de leden krijgen uitsluitend reis- en verblijfkosten vergoed. De directeur-bestuurder ontvangt een salaris. Dit is, net als de salarissen van de medewerkers, in overeenstemming met de CAO voor provinciale ambtenaren.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen.

Stef Strous, voorzitter

Sinds februari 2012 actief als voorzitter van Monumentenwacht Limburg. Deed ruime organisatorische en bestuurlijke ervaring op als achtereenvolgens adviseur in het beroepsonderwijs, leidinggevende en wethouder, en in zijn huidige functie als burgemeester van de gemeente Maasgouw. Netwerker met een duidelijke visie op organisaties die werken met zowel subsidies als inkomsten uit opdrachten. Hecht aan een goede balans tussen materieel en immaterieel cultureel erfgoed; bijvoorbeeld historische bouwwerken én architectonische vernieuwing. Pleit voor heldere keuzes inzake kerntaken en kernkwaliteiten en wil deze nadrukkelijk uitdragen tegenover de diverse doelgroepen van Monumentenwacht.

mr. dr. drs. F-J. Beekhoven van den Boezem

Nadere informatie volgt.

Leo Urlings

Maakt sinds januari 2016 deel uit van de Raad van Toezicht. Studeerde economie, vervulde uiteenlopende managementfuncties in het bankwezen en deed ruime ervaring op als toezichthouder. Opereert bij voorkeur op het snijvlak tussen publieke en private sector. Wil zich richten op het volledige functioneren van Monumentenwacht Limburg (integraal toezicht), met de bedrijfsvoering als specifiek aandachtsgebied. Ziet het bewaren en bewaken van erfgoed als een nieuwe uitdaging. “Ik pleit voor een professionele, efficiënte aanpak met gebruikmaking van de nieuwste technologie. Een optimale inzet van ICT, een maximale toegankelijkheid voor klanten en andere relaties, en een nog sterkere branding van het merk Monumentenwacht zijn enkele van mijn speerpunten. Verder denk ik liever in kansen dan in bedreigingen. Daarom zoek ik graag nieuwe samenwerkingsvormen. Om van elkaar te leren, om kennis te delen en om samen mogelijkheden te benutten.”