Bouwkundig inspectie

Bouwkundige inspectie

Bij een bouwkundige inspectie onderzoeken we uw monument op bouwkundige gebreken en noodzakelijk onderhoud. We bekijken alle onderdelen van uw monument, van fundering tot nok. Na de inspectie ontvangt u een inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is de basis voor een meerjarenplanning van onderhoudsmaatregelen, subsidieaanvragen of andere financiering.

Interieurinspectie

De inspectie van waardevolle interieurs met bijzondere materialen en afwerkingen vereist specifieke vaardigheden, omdat elk materiaal zijn eigen verouderingsproces heeft en om aangepast onderhoud vraagt. Onze interieurwachter is gespecialiseerd in het beheer, periodieke onderhoud en de conservering van het historisch interieur, controleert klimaatomstandigheden en signaleert gebreken en adviseert over conservering- en herstelmaatregelen.

Energiescan en duurzaamheidsadvies

Is het kil in huis? Tocht het? Zijn er vochtproblemen? Of heeft u een hoge energierekening? Binnenkort kunnen we voor u ook een energiescan uitvoeren. Deze kunt u gebruiken voor het aanvragen van rijkssubsidies. Momenteel werken we aan de ontwikkeling van een energiescan en duurzaamheidsadvies.

Archeologische inspectie

In de Limburgse bodem bevinden zich archeologische monumenten, die vaak al honderden jaren oud zijn. Monumentenwacht Limburg richt zich op het beschermen van de huidige staat van deze archeologische monumenten door ze periodiek te inspecteren en een uitgebreid inspectierapport met bevindingen en adviezen op te stellen, dat weer gebruikt kan worden voor subsidieaanvragen. Een archeologische inspectie omvat de controle van bijvoorbeeld muurresten die nog boven de grond staan of de begroeiing op het archeologisch monument. Ook bedreigingen worden door onze monumentenwachter in kaart gebracht, zoals een diep wortelende boom of een hoog waterpeil. Het inspectierapport bevat een beoordeling van alle onderdelen van uw archeologische monument, en praktische onderhoudsadviezen. Als er onderhoud nodig is, staat in het rapport op welke termijn dit moet worden uitgevoerd. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Wij denken hierover graag met u mee.

Groene inspectie

Onze groene monumentenwachter kijkt naar de oorspronkelijke vorm en hoofdstructuur van uw groene monument en adviseert over het onderhoud van de lanen, paden, gazons, weiden, solitaire bomen, boomgroepen, plantsoenen, bos, terrassen, waterpartijen, bruggen, tuinvazen, beelden(groepen), kassen en kleine bouwwerken. Bij constatering van aantastingen en gebreken wordt verwezen naar de juiste specialisten. Het inspectierapport met bevindingen en adviezen voor onderhoud is een handige basis voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen.