Water

Beste musea, bibliotheken, archieven, erfgoedorganisaties en eigenaren van erfgoed in Limburg,

Tijdens de hoogwatercrisis van 2021 werden 3 musea en 136 monumenten rechtstreeks getroffen door wateroverlast. Ook andere erfgoedinstellingen, musea, collecties en monumenten liggen in risicogebieden voor wat betreft hoogwater.

Reden voor het Huis voor de Kunsten Limburg, de Monumentenwacht Limburg en het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg om de handen ineen te slaan en twee draaiboeken te realiseren: een draaiboek voor monumenten en een draaiboek voor instellingen met een collectie (zoals musea, archieven en bibliotheken).

De draaiboeken laten zien welke maatregelen je als medewerker/vrijwilliger in een instelling of als eigenaar/bewoner van een monument  zelf kunnen treffen om je beter voor te bereiden op wateroverlast.

De draaiboeken zijn uitgebreid en gedetailleerd, omdat ze alle relevante aspecten voor elke fase van een hoogwatercrisis behandelen: de voorbereidingsfase, de fase waarin wateroverlast dreigt, de fase waarin het water de omgeving bereikt en de fase na de wateroverlast. De draaiboeken bevatten ook uitgebreide checklists om ervoor te zorgen dat alle relevante aspecten aandacht krijgen in de voorbereiding.

Het Huis voor de Kunsten Limburg, Monumentenwacht Limburg en WRL hopen met deze draaiboeken een effectieve handreiking te bieden aan monumenten en instellingen met een collectie om de gevolgen van wateroverlast te verminderen.

In het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) werken alle Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen om Limburg beter voor te bereiden op en te beschermen tegen extreme wateroverlast.

Op de website www.wachtnietopwater.nl/draaiboeken kunt u het draaiboek downloaden.

Hier leest u het persbericht.

Disclaimer
De draaiboeken zijn als handreiking informerend en faciliterend bedoeld en streven geen volledigheid na. Ze dienen door de bewoner/eigenaar van een monument zelf verder uitgewerkt te worden op basis van de specifieke situatie. Voor elk onderdeel geldt dat de toepasselijkheid ervan door de eigenaar/huurder zelf beoordeeld en zo nodig aangepast of buiten gebruik gesteld moet worden. Aan dit deze documenten kunnen geen rechten worden ontleend. Ook is het waterschap, het Huis voor de Kunsten, Monumentenwacht Limburg en Waterveiligheid en Ruimte Limburg niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen, die een gevolg zijn van toepassing van dit draaiboek, het plan, de checklists, de kaarten of enig onderdeel daarvan.